ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

 Cooper Information Business Table

 

Cooper Information Business Graph 64 edit

 

ข้อมูลเพิ่มเติม pdf