ข่าวประชาสัมพันธ์

flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธูรการ new2day (16/06/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
     และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 new2day (09/06/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
     ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  (26/05/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ 
     ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
(19/05/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
     และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (01/05/2563)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้
     ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (30/04/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
     และสมรรถนะและเลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
     ในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์  (31/03/2563)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
    ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563 (13/03/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (9/08/2562)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และ
    มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
flower2 ประกาศจังหวะดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน
     เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และ
    มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
    กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
    ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  

    หมายเหตุ
    สำหรับการแต่งกาย ห้ามสวมเสื้อยืด สวมรองเท้าแตะ และกางเกงยีนส์ โดย
    - สุภาพสตรี สวมเสื้อและกระโปรง หรือชุดกระโปรงและสวมรองเท้าหุ้มส้น
    - สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ กางเกงขายาว และสวมรองเท้าหุ้มส้น
หากผู้มาเข้าสอบแต่งกายไม่สุภาพ ถือว่าผู้เข้าสอบสละสิทธิ์การเข้าสอบครั้งนี้และกรรมการผู้คุมสอบ
มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบครั้งนีีและกรรมการผู้คุมสอบมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
หากพิจารณาเห็นว่าแต่งกาย
ไม่สุภาพตามระเบียบที่ได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้ว คำวินิจฉัยของกรรมการผู้คุมสอบถือเป็นที่สิ้นสุด

flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (13/05/2562)new2day
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(30/11/2561)
flower2ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่มรการประเมิน สมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์(26/11/2561)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อ ผู้ผ่านการ สรรหาและเลือกสรร คนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
flower2ประกาศประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรร คนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์(05/09/2561)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (ครั้งที่ 2) (02/08/2561)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (02/08/2560)
flower2ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ (24/07/2561)
 อ่านทั้งหมด

ภาพข่าวกิจกรรม

 

ระบบงาน

 User Interface 36 16ข้อมูลโปรไฟล์สหกรณ์  User Interface 36 16ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ User Interface 36 16ระบบงาน E-สารบรรณกรมส่งเสริมสหกรณ์
 User Interface 36 16ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร  User Interface 36 16ระบบงาน E-Project User Interface 36 16ระบบงาน E-สารบรรณจังหวัดเพชรบูรณ์
 User Interface 36 16ข้อมูลโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ  User Interface 36 16ระบบเงินเดือนค่าจ้างประจำ User Interface 36 16ระบบ E-mail กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

video 32 วีดีโอที่น่าสนใจ        
bannean
  farmer market
  popeang
 ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ของสหกรณ์การเกษตรตำบลบ้านเนิน จำกัด 
 ตลาดเกษตรกร Farmer market
 ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรชนแดน จำกัด 
       
raharn   skt    smartfarmer
 การเลี้ยงปลาต้นทุนต่ำกับสหกรณ์ประมง
บ้านระหาร จำกัด 
 โครงการรวบรวมใบยาสูบของ
สกต.เพชรบูรณ์ จำกัด 
 สมาร์ทฟาร์มเมอร์ นายเบิ้ม สนิทวงศ์  
        วีดีโอทั้งหมด 
bannerdown6 ban coopclick bannerdown7 bannerdown8 banner seed
bannerdown15 bannerdown18 bannerdown19 bannerdown22 banner anti coruption
ban lawper ban lawweb ban app
        plancall center