new

ข่าวประชาสัมพันธ์

flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการnew
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  (22/08/2565) new
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม พ.ศ.2565
flower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
flower2 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน
flower2 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คัน 
flower2 ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน สหกรณ์สวนป่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
flower2 ประกาศกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแจง เรื่อง ขายทอดตลาดฉาง ขนาดบรรจุ 500 ตัน จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (16/06/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (09/06/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (26/05/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (19/05/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (01/05/2563)
   
  อ่านทั้งหมด

action2

 

คลป รายการ
1804265   28032565   21032565 
         
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 พิธีเปิด    วันที่ 28 มีนาคม 2565 วันสถาปนา   วันที่ 21 มีนาคม 2565 ประเทศไทยได้รับ
THAILAND PAVILION ในงานมหกรรม   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครบ 130 ปี   คัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัด "มหกรรมพืช
พืชสวนโลก, การขับเคลื่อนภาคการเกษตร   ไทยร่วมจัดงาน "มหกรรมพืชสวนโลก   สวนโลก" ปี 2569 มาตรการรองรับ
ระหว่างประเทศไทยและเนธอร์แลนด์,   EXPO 2022 FLORIADA ALMERE"   สถานการณ์ราคาปุ๋ย อาหารสัตว์และการ
ความสำเร็จในการพัมนาวัคซีนป้องกัน   เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง   ส่งออกผลไม้ และการใช้งานระบบใบรับรอง
โรคลัมปิสกิน   ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้   สุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (E-PHYTO)
        ของไทย
        คลิปทั้งหมด

 

 คลป แนะนำอาชพ
         
ปนา3   ปนา2   ปนา5
การเลี้ยงหอยขมในวงบ่อ   การเลี้ยงปูนาในบ่อปูนซีเมนต์   การเลี้ยงจิ้งหรัดในบ่อปูนซีเมนต์
         
        คลิปทั้งหมด 

 

คลป นาสนใจ    
 
bannean   farmer market   popeang
ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนา   ติดตามเกษตรกร Farmer market   ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
สหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรตำบล       สมาชิกสหกรณ์กาเรกษตรชนแดน จำกัด
บ้านเนินจำกัด        
        คลิปทั้งหมด

 

 
 Cooperative 001     E Book 001
             
อนโฟกราฟฟก จดตงสหกรณ 020    อนโฟกราฟฟก จดตงสหกรณ 104    ปก รายงานประจำปผล ยอ 5 ซม 1   ปก แผนนำนำสงเสรมแผน ยอ 5 ซม
             
อยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ   สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์   รายงานผลการแนะนำส่งเสริม   แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   ทำอย่างไร   พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์/   และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่ม
        กลุ่มเกษตรกร ประจำปี   เกษตรกรประจำปีงบประมาณ
        งบประมาณ พ.ศ. 2565   พ.ศ. 2565
             
 
 
โครงการ
             
641200000004   641200000012   641200000002   641200000007
การส่งเสริมเกษตร
พันธสัญญา 
  งานกำกับดูแล
แก้ไขปัญหา 
 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ในจังหวัดเพชรบูรณ์

  การบริหารจัดการน้ำ
อย่างเป็นระบบ
641200000001   เครือข่ายสหกรณ์   แปลงแปลงใหญ่   อุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 ตลาดนำการผลิต   เครือข่ายสหกรณ์   เกษตรแปลงใหญ๋   อุปกรณ์การตลาด
ของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 
641200000011   โครงการลูกหลาน   คทช    
การส่งเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน
  โครงการลูกหลาน    คทช.    
             
  E learning News คมอประชาชน Link 005
      plancall center