new

ข่าวประชาสัมพันธ์

flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 คัน new2day
flower2 ประกาศประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน เครื่องใช้สำนักงาน สหกรณ์สวนป่าจังหวัดเพชรบูรณ์ จำกัด
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการnew2day
flower2 ประกาศกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแจง เรื่อง ขายทอดตลาดฉาง ขนาดบรรจุ 500 ตัน จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)new2day
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (16/06/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (09/06/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ (26/05/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (19/05/2563)
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
flower2 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (01/05/2563)
   
  อ่านทั้งหมด

action2

 

คลป รายการ
         
27 d   19 ก.ค.64   12 ก
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 แนวทางการ   วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 แผนการ   วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มาตรการ
พัฒนาองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น การปิด   บริหารจัดการผลไม้ภาคใต้และภาคเหนือ   ควบคุมเข้มข้นพื้นที่สีแดงของ สปกษ.
ตลาดสินค้าเนื้อสัตว์ปีกๆในชาอุดิอาราเบีย   (ลำไย) ปี 2564 - 2565 กองทุน FTA   ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณเพื่อป้องกัน
สถานการณ์การส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย   ไฟเขียว 25 ล้านบาท อนุมัติ 2 โครงการ   โรคอหิวาต์แอฟริกาในสกุรและลัมปีสกิน
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564   พัฒนาข้าวไทย ครม. อนุมัติ 1,800 ล้าน   แผนการพัฒนาเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษ
  ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้   ภาคตะวันออก (อีอีซี)
     
      คลิปทั้งหมด

 

 คลป แนะนำอาชพ
         
ปนา3   ปนา2   ปนา5
การเลี้ยงหอยขมในวงบ่อ   การเลี้ยงปูนาในบ่อปูนซีเมนต์   การเลี้ยงจิ้งหรัดในบ่อปูนซีเมนต์
         
        คลิปทั้งหมด 

 

คลป นาสนใจ    
 
bannean   farmer market   popeang
ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนา   ติดตามเกษตรกร Farmer market   ติดตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
สหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรตำบล       สมาชิกสหกรณ์กาเรกษตรชนแดน จำกัด
บ้านเนินจำกัด        
        คลิปทั้งหมด

 

VTR banner web 001    
 
 

 

 
 Cooperative 001     E Book 001
             
อนโฟกราฟฟก จดตงสหกรณ 020    อนโฟกราฟฟก จดตงสหกรณ 104    ปก รายงานประจำปผล ยอ 5 ซม 1   ปก แผนนำนำสงเสรมแผน ยอ 5 ซม
             
อยากสอบถามเรื่องเกี่ยวกับ สนใจเป็นสมาชิกสหกรณ์   รายงานผลการแนะนำส่งเสริม   แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   ทำอย่างไร   พัฒนาและกำกับดูแลสหกรณ์/   และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่ม
        กลุ่มเกษตรกร ประจำปี   เกษตรกรประจำปีงบประมาณ
        งบประมาณ พ.ศ. 2565   พ.ศ. 2565
           

 

 

km1 E learning News   Link 005
km โหลด   คมอประชาชน
        plancall center