ณ 1 มกราคม 2565

สารสนเทศของสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
    iconpdf จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์   
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์    
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
ทำเนียบสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf ทำเนียบสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี
หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
    iconpdf จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐาน ตามประเภทสหกรณ์
                      กราฟสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐาน     I      กราฟสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน
    iconpdf จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกรายข้อตามประเภทสหกรณ์
ธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf สหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
    icongraph กราฟแสดงข้อมูลสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิก ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจของสหกรณ์
สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทของสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ โดยแยกประเภทของสหกรณ์
สถานภาพทางการเงิน ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
    icongraph กราฟแสดงสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
อุปกรณ์การตลาด ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์ถายในจังหวัด แยกตามสถานะการใช้งาน
    icongraph กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาด แยกตามสถานะการใช้งาน
    iconpdf ข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
    icongraph กราฟข้อมูลอุปกรณ์การตลาดแยกตามแหล่งเงินทุน
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
    iconpdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัด
   icongraph กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกทั้งหมดในจังหวัด
สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
   iconpdf สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

 Foot WeAreHope