ณ 1 มกราคม 2565

icon Article สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565)
icon Article จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2564
   iconpdf จำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
   iconpdf จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
   icongraph กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
   icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรภายในจังหวัดแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
icon Article ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564
   iconpdf ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร
icon Article หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564
iconpdf หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
iconpdf จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
                            กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน   I  กราฟกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
iconpdf จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
icon Article ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564
iconpdf จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
icongraph กราฟธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
icon Article สถานภาพทางการเงิน ในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564
  iconpdf สถานภาพการเงินของกลุ่มเกษตรกร
  icongraph กราฟแสดงสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ตามประเภทสหกรณ์
icon Article ปริมาณธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท ปี พ.ศ. 2564
 iconpdf กลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
 icongraph กราฟแสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
 icon Article กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ
  iconpdf กลุ่มเกษตรกรในความรับผิดชอบ 
  

                         
                  Foot WeAreHope