หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

หลักเกณฑ์การจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

         ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์   เรื่อง หลักเกณฑ์กำหนดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2550 ซึ่งได้กำหนด ออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับได้มาตรฐาน และระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 5 ข้อดังต่อไปนี้

           1) คณะกรรมการดำเนินการจัดให้มีการจัดทำงบดุลรอบสิบสองเดือนแล้วเสร็จและจัดให้มีผู้ตรวจสอบได้ภายใน 150 วัน ตามกฎหมาย

           2) ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวข้องกับรายการข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีอย่างร้ายแรง

           3) มีการทำธุรกิจหรือบริการอย่างน้อย 1 ชนิด

           4) มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในกำหนดเวลา 150 วัน ตามกฎหมาย

           5) มีกำไรสุทธิประจำปีและมีการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามกฎหมาย

           การจัดระดับมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร จัดมาตรฐานปีละครั้ง ณ วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี โดยยกเว้นกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องนำมาจัดมาตรฐานคือ กลุ่มเกษตรกรจัดตั้งใหม่ไม่ครบ 2 ปี อยู่ระหว่างชำระบัญชี หยุดดำเนินกิจการหรือไม่ดำเนินธุรกิจ

 

 ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2560 

  

     

                                 footer line2