ณ 1 มกราคม 2565

 icongraph สารสนเทศกลุ่มอาชีพ (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565)

 icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก ปี พ.ศ. 2564

 iconpdf ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
 iconpdf ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
 icon bullet pencil ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. 2564
 iconpdf ทำเนียบกลุ่มอาชีพ
icon bullet pencil จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2564
  iconpdf จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
  icongraph กราฟแสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 

                          

                  Foot WeAreHope