ActionPlan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

            ฝ่ายบริหารทั่วไป                   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์            กลุ่มตรวจการสหกรณ์

            นิคมสหกรณ์ท่ายาง               นิคมสหกรณ์ชะอำ                            ชำระบัญชี

              กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                             ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2                         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5                         ประชาสัมพันธ์

 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

            กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์        กลุ่มตรวจการสหกรณ์

            กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์            กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

            นิคมสหกรณ์ท่ายาง             นิคมสหกรณ์ชะอำ               ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์3

            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์5           ประชาสัมพันธ์ 

      กิจกรรม สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

      กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2563

         กิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อและการจัดการหนี้ค้างชำระสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี

         กิจกรรมโครงการการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน 

แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการดำเนินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

                    - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่             - งานส่งเสริมสหกรณ์

               ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง 

                    - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่             - งานส่งเสริมสหกรณ์

กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมรอง ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

กิจกรรมรอง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

กิจกรรมรอง ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมรอง อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพรพะราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                 นิคมสหกรณ์ท่ายาง        นิคมสหกรณ์ชะอำ             ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

แผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)


แผนยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์
กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์
                 นิคมสหกรณ์ชะอำ             นิคมสหกรณ์ท่ายาง

 

แผนงานบูรณาการการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตในสถาบันเกษตรกร

 

Phetchaburi Project Idea

              กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์                นิคมสหกรณ์ชะอำ

              กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 

 

 

footer line2