ActionPlan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ ส่งเสริม

รายการ บุคลากรภาครัฐส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

- กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
-
 กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (เพิ่มเติม)

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานรองส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่ความเข้มแข็ง

กิจกรรมหลัก พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง

- กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็ง

- กิจกรรมรอง ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบ CPS (รวมอำนวยการส่วนภูมิภาค)

      -  ฝบท.     - กสส.1     - กสส.2     - กสส.3   - กสส.4   - กสส.5

      - นิคมสหกรณ์ชะอำ                                                 - นิคมสหกรณ์ท่ายาง

      - ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง         - คณะทำงานประชาสัมพันธ์

      - ป้องกันแก้ไขปัญหาสหกรณ์                   - แผนดีเด่นแห่งชาติ

      - แผนมาตรฐาน                                    - วันสหกรณ์นักเรียน 7 มิถุนายน

- กิจกรรมรอง กำกับ ดูแล คุ้มครองระบบสหกรณ์

- กิจกรรมรอง เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                       - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาดและการติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                       - โครงการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์

- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

                       - โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                       - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเกลือ ปี 2560

                       - โครงการพัฒนาการดำเนินธุรกิจและสินค้าของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและการตลาดภายในห่วงโซ่การผลิตนมทั้งระบบ

                       - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผักปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2560

                       - โครงการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

- กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์

                      - ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในนิคมสหกรณ์

- กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                       - โครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

 - กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

                       - โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินชุมชน

                       - โครงการเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์บริการ

                       - โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
  - กิจกรรมรอง  ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร

โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

- กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินงวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)

                       - โครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                       - โครงการส่งสเริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                       - โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

                       - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 - กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                        - นิคมสหกรณ์ท่ายาง

                        - นิคมสหกรณ์ชะอำ

 - กิจกรรมรอง การประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร

 โครงการตลาดเกษตรกร

 กิจกรรมหลัก สนับสนุนตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 - กิจกรรมรอง ตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

                        - นิคมสหกรณ์ท่ายาง

                        - นิคมสหกรณ์ชะอำ

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่

- กิจกรรมรอง สนับสนุนสหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตร

                       - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์

                        - โครงการยกระดับธุรกิจการรวมซื้อ - รวมขายของกลุ่มเกษตรกร

                        - โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

- กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                        - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

                        - โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจข้าวสถาบันเกษตรกร พร้อมสู่ AEC

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก สนับสนุนธนาคารสินค้าเกษตร

- กิจกรรมรอง ธนาคารสินค้าเกษตร

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์

กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

- กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งและยกระดับชั้นสหกรณ์

                 - โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์

                 - โครงการการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                 - โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์การเกษตร

                 - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                 - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

                 - โครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

                 - โครงการสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร

- กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

กิจกรรมหลัก พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร

  - กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพในสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

                           footer line2

                            line23