งานทะเบียนบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
official
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
สำเนาประกาศ ฟอร์มแบบประเมินผลและสมรรถนะ แบบสรุป ภาคผนวก
สมรรถนะตาราง สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน
สมรรถนะหลัก
แบบบรรยายลักษณะงาน แบบ1 แบบ2
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ปี 2565 (ผอ.กลุ่ม นิคม ศูนย์)icon new1  ***คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ปี 65 (ผอ.กลุ่ม นิคม ศูนย์) icon new1
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ปี 65 (ข้าราชการ) icon new1
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
หลักเกณฑ์กรณีการปรับระดับชั้นงาน   แบบประเมิน (ปรับระดับชั้นงาน)
หลักเกณฑ์กรณีการเปลี่ยนสายงานและแบบประเมิน
แบบบรรยายลักษณะงาน
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
แบบประเมิน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
                    สัญญาจ้าง แบบบรรยายลักษณะงาน
    ตัวอย่าง สัญญาจ้างและหนังสือค้ำประกัน กรอบพนักงานราชการ 

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ (ว21)      icon new1

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์     icon new1

การแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติราชการท้องที่อื่นของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์

                       footer line2