line official

pbi tayang

รับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด

official

 

ชื่อ - สกุล  :  - ว่าง -

ตำแหน่ง    : ผอ.นิคมสหกรณ์ท่ายาง

การศึกษา  :  

โทรศัพท์    : 032 461200

e-Mail       :  

 bangon

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวบังอร   แดงฉ่ำ

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  ป.ตรี บริหารธุรกิจ

โทรศัพท์    :  032 461200

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวชัชรี  แป้นจันทร์อินทร์

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  ป.ตรี 

โทรศัพท์    :  032 461200

e-Mail       :

 

                           footer line2

line18