line official

pbi hub

รับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด

official

ชื่อ - สกุล  :  นายธีรภพ   บัวจีน

ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง

การศึกษา  :  ป.ตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์/

                         นิติศาสตร์ (นบ.)
โทรศัพท์   :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 makha

ชื่อ - สกุล  :  นายมาฆะ   ชมอินทร์

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

การศึกษา  :  ป.สหกรณ์,ป.ตรี บริหารธุรกิจ

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 nawaporn

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวนวพร  อยู่สบาย

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา  :  ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต)

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 methavalai

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวเมธาวลัย   เกิดบัณฑิต

ตำแหน่ง    :  นักวิชการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

โทรศัพท์   :  0 3247 1100

e-Mail       : -

 porkwansopita

ชื่อ - สกุล  :  นางพอขวัญโสภิตา  เจี้ยนติ้ว

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

โทรศัพท์    : 0 3247 1100

e-Mail       :  -

 

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวณัฐญา  ทองปันจา

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

โทรศัพท์    : 0 3247 1100

e-Mail       :  -

 

 

ชื่อ - สกุล  : นางสาวชนนิภา  ภู่เพชร

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

การศึกษา  :  

โทรศัพท์    : 0 3247 1100

e-Mail       :  

 

employee
 authai

ชื่อ - สกุล  :  นายอุทัย พูลเกตุ

ตำแหน่ง    :  ช่างไม้ ช3

การศึกษา  :  ม.6

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 priton

ชื่อ - สกุล  :  นายไพฑูรย์ แจ่มจันทร์

ตำแหน่ง    :  ช่างท่อ ช1

การศึกษา  :  ป.6

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 preeda

ชื่อ - สกุล  :  นายปรีดา  น่วมสำลี

ตำแหน่ง    :  พนักงานพิมพ์ดีด ส3

การศึกษา  :  ปวช.3 ช่างยนต์

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lomchat

ชื่อ - สกุล  :  นางร่มฉัตร  มีทรัพย์

ตำแหน่ง    :  พนักงานเก็บเอกสาร บ1

การศึกษา  :  ม.3

โทรศัพท์    : 0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 suwat w

ชื่อ - สกุล  :  นายสุวัฒน์  วงษ์ชื่น

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการเกษตร

การศึกษา  :  ป.ตรี (ทษบ.) สาขาโคนม-โคเนื้อ

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 parus

ชื่อ - สกุล  :  นายปารุสก์  บุญมา

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเกษตร

การศึกษา  :  ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  -

 chantra

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวจันทรา เพิ่มพูล

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา  :  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์    : 0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

kanda

ชื่อ - สกุล  :  นางกาญดา   ตรงศิริ

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา  :  ปวส.การตลาด

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล  :  นางสาว ปริญญา ตรงศิริ

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์

การศึกษา   :  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการบัญชี

โทรศัพท์    :  0 3247 1100

e-Mail       : 

 

                              footer line2

line29