การจัดการองค์ความรู้ (KM)
................................................................................
         การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM)  คือการรวบรวมสร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรโดยพัฒนาระบบจาก  ข้อมูล --> สารสนเทศ --> ความรู้--> ความชำนาญ

   ประเภทของความรู้  ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภท คือ
              - ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)     คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น  คู่มือปฏิบัติงานหนังสือตำราส่วนความรู้แฝงเร้น คือความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคนไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร     หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้  
              - ความรู้แฝงเร้น (Tacit Knowledge) ความรู้ที่สำคัญส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น   อยู่ในคนทำงานและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง       จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน

 

 

footer line2