ActionPlan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลกรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาให้มีความเข้มแข็ฺงตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                      ฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   

                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ 

                        นิคมสหากรณ์ท่ายาง  นิคมสหกรณ์ชะอำ  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  

       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รอบที่ 2)

                     ฝ่ายบริหารทั่วไป   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   

                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                        นิคมสหากรณ์ท่ายาง  นิคมสหกรณ์ชะอำ  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  

       กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5  

กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

                         นิคมสหากรณ์ท่ายาง  นิคมสหกรณ์ชะอำ

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 

กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP 

กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 icon new1

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

    กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                   (กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3) (ศูนยสาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง)

    กิจกรรม 2 : ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

   กิจกรรม 3 : การประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

   กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
                   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

   กิจกรรม 6 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

                   (ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง) (นิคมสหกรณ์ชะอำ) (นิคมสหกรณ์ท่ายาง)

    กิจกรรม 7 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

    กิจกรรม 8 : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร   

  

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบอุดหนุน)

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง) icon new1

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง) icon new1

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร icon new1

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  

footer line2