แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ ครั้งที่ 2 

กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

 

 

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า 

โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 

กิจกรรมรองพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ 

 

แผนงานบูรณาการ พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง) icon new1

กิจกรรมหลัก เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (งบดำเนินงาน ฉบับปรับปรุง) icon new1

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร icon new1

โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร 

โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล 

 

 

*** แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 *** icon new1

**** แบบฟอร์มการจัดทำ Action plan ****

footer line2