line official

pbi kss

mu3

 

อำเภอท่ายาง/ชะอำ

รับผิดชอบสหกรณ์ จำนวน 23 แห่ง กลุ่มเกษตรกร จำนวน 11 แห่ง

official
            

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวประไพ   คำคล้าย

ตำแหน่ง    :  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

การศึกษา  :  ป.โท M.B.A.

โทรศัพท์    : 0 3242 4304 ต่อ 203

e-Mail       :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์หนึ่งเจ็ดตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยทรายเหนือ จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง
1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางเก่า
2. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านในดง
3.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เขาใหญ่
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองศาลา

 

 

anon

ชื่อ - สกุล  :  นายอานนท์   เลียบคง

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

การศึกษา  :  ป.ตรี บริหารธุกิจเกษตร

โทรศัพท์    : 0 3242 4304 ต่อ 203

e-Mail       :  -

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์จำนวน 2 แห่ง
1.สหกรณ์ชุมชนเศรษฐกิจมั่นคงท่ายาง จำกัด
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด


 

 supranee

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวสุปราณี   บุญคงบ้าน

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต

โทรศัพท์    :  0 3242 4304 ต่อ 203

e-Mail       :  -

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์การเกษตรชะอำ จำกัด
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยเสือสามัคคี จำกัด
3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลไร่ใหม่พัฒนา จำกัด
4.สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านนายาง จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำนายางหย่อง
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนชะอำ
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าไม้รวก
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองจอก

 

thitirat

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวฐิติรัตน์  จงเอกวุฒิ

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์    : 0 3242 4304 ต่อ 203

e-Mail       :  -

 

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง เพชรบุรี จำกัด
2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำแม่ประจันต์ จำกัด
3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด
4.สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองศาลา จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางเก่า-ชะอำ จำกัด
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินทราย จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังไคร้
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าคอย
3.กลุ่มเกษตรกรทำนามาบปลาเค้า

 

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวบังอร   แดงฉ่ำ

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

การศึกษา  :  ป.ตรี บริหารธุรกิจ

โทรศัพท์    : 0 3242 4304 ต่อ 203

e-Mail       :  -

ดูแลรับผิดชอบ
สหกรณ์จำนวน 7 แห่ง
1.สหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน ต.บ้านในดง อ.ท่ายาง เพชรบุรี จำกัด
2.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำแม่ประจันต์ จำกัด
3.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำหนองเตียน จำกัด
4.สหกรณ์บริการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี จำกัด
5.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองศาลา จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางเก่า-ชะอำ จำกัด
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเนินทราย จำกัด

กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 แห่ง
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังไคร้
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าคอย
3.กลุ่มเกษตรกรทำนามาบปลาเค้า

gov employ
 phatharawan

ชื่อ - สกุล  :  นางสาวภัทรวรรณ  ทิพวัน

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

การศึกษา  :  ปวส.

โทรศัพท์    : 0 3242 4304 ต่อ 203

e-Mail       : - 

สหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด
1. แนะนำ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ให้เป็นปัจจุบัน ทะเบียนคุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ มีระบบบัญชี และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องตามหลักการบัญชี และตรวจสอบได้
2. ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี และส่งหนังสือพร้อมเข้ารับการตรวจให้ผู้สอบบัญชี

                           footer line2

line27