การขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 การปฏิบัติงานและการให้บริการ

pbi product

activities news                                         icon see all

คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี

คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ปี 2564 

(รอบที่ 1)  (รอบที่ 2)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง  

(รอบที่ 1)  (รอบที่ 2)