เอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ เรื่อง  ดาวน์โหลด 
1 ประมวลคำสั่ง ระเบียบ และข้อกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ icon pdf
 2  ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ word
3 การมอบอำนาจการจำนอง การถอนจำนอง การบังคับจำนอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (กษ 1115/9200 ลว. 25 สิงหาคม 2558)   icon pdf
4 ข้อแนะนำการใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยคำประกันและจำนอง เฉพาะที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) และ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 (ฉบับ สิงหาคม 2558) icon pdf 
5 สรุปคำวินิจฉัยและการตอบข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ เล่ม 1   icon pdf
6 ประมวลระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ เล่ม 1 icon pdf 
7 คำแนะนำ "การจัดตั้งสหกรณ์สำหรับประชาชนและผู้สนใจจะจัดตั้งสหกรณ์"    icon pdf 
8 คู่มือจดทะเบียนสหกรณ์ (ควบสหกรณ์ แยกสหกรณ์ เปลี่ยนฐานะกลุ่มเกษตรกรเป็นสหกรณ์) icon pdf 
9 คู่มือจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ icon pdf 
10 คำแนะนำการเลิกสหกรณ์ icon pdf
11 แผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสหกรณ์อย่างยั่งยืนระยะยาว 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560) icon pdf 
12 การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์  
  หนังสือ icon pdf 
  เอกสารแนบ 1 icon pdf 
  เอกสารแนบ 2-1 icon pdf 
  เอกสารแนบ 2-2 icon pdf 
13 คู่มือการตรวจการสหกรณ์           
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2554 icon pdf 
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2553 icon pdf 
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2551 icon pdf 
  คู่มือการตรวจการสหกรณ์ พ.ศ.2550 icon pdf 
14 คู่มือการกำกับดูแลสหกรณ์ new icon pdf
15 แนวทางการตรวจการสหกรณ์และแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ icon pdf
16 คู่มือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ icon pdf
17 คู่มือการจัดทำระเบียบสหกรณ์ icon pdf
18 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ icon pdf
19 แนวทางปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์ (เพิ่มเติม ปี 2550) icon pdf 
20 คู่มือการชำระบัญชี  icon pdf
21 21.1 คู่มือการใช้งาน Photoshop สำหรับทำหัวเว็บไซต์และการตกแต่งภาพเบื้องต้น icon pdf
  21.2 คู่มือการใช้งาน Photoshop CS3 เบื้องต้น icon pdf
  21.3 คู่มือการใช้งาน Microsoft Powerpoint เบื้องต้น icon pdf
  21.4 คู่มือขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ icon pdf
 

21.5 มาตรฐานเว็บไซต์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด , พื้นที่ 1-2
และสำนักงานสหกรณจังหวัดที่มีนิคมสหกรณ์ตั้งอยู่

icon pdf
 

21.6 มาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์และศูนย์สาธิตฯหุบกะพง)

icon pdf
  21.7 คู่มือการใช้งานระบบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์(Intra) icon pdf
  21.8 คู่มือการใช้งานระบบเทมเพล็ตเว็บไซต์ Joomla 3.9x และ Photoshop เบื้องต้ icon pdf
 22  แนวทางการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ภายหลังพ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ icon pdf
23  แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(Business Continuity Plan : BCP)  
  23.1 คำสั่งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง icon pdf
  23.2 แผน (Business Continuity Plan : BCP)  icon pdf
  23.3 strategy_map  icon pdf
  23.4 checklist  icon pdf

ลำดับเรื่องดาวน์โ

 

footer line2