57747

โครงการอบรมทางไกล (Confernce) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน"
            วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย

บุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังโครงการอบรมทางไกล (Conference) เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทันซ้อน) จากห้องประชุม 126 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เจ้าหน้าที่นิคม รับฟัง ณ ที่ตั้งของสำนักงานนิคม และศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมแก่บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

footer line2