ความรู้ ด้านการสหกรณ์ จากข่าวในพระราชสำนัก
เมื่อ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ความรู้ด้านการสหกรณ์
นาทีที่ : 17.20 - 18.00

https://www.youtube.com/watch?v=cpQBr4m9kVc

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อินทรีอาสา บ้านปากะเฌอ หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่อออนไลน์

ทอดพระเนตร ด้านสหกรณ์ มีกิจกรรมสหกรณ์สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ นำผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปในศูนย์เรียนรู้มาจัดจำหน่าย ผ่าน สหกรณ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ

... เมื่อนักเรียน เรียนรู้หลักการสหกรณ์ ตั้งแต่เริ่มต้น จะสามารถแนะนำครอบครัว และเป็นความรู้ต่อยอด ทำกิจการในอนาคต ทั้งการฝึกทำบัญชีรายรับ รายจ่าย

ฝึกทักษะภาษาไทย ด้านการจดบันทึก การฟัง การคิดเลข แล้วต้องมีการรวมกลุ่มหารือ จะได้มีความสามัคคี และรวมพลังความคิด ...

footer line2