ActionPlan

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                          ฝ่ายบริหารทั่วไป              ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง         
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ครั้งที่ 1) (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564)
                          ฝ่ายบริหารทั่วไป              คณะทำงานประชาสัมพันธ์         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์             กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
                          กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์          กลุ่มตรวจการสหกรณ์              ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง       
                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                                                                    นิคมสหกรณ์ชะอำ               นิคมสหกรณ์ท่ายาง          ผู้ชำระบัญชี        

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ฉบับสมบูรณ์)
                           ฝ่ายบริหารทั่วไป              คณะทำงานประชาสัมพันธ์         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์             กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   
                          กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์          กลุ่มตรวจการสหกรณ์              ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง       
                          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                                                                    นิคมสหกรณ์ชะอำ               นิคมสหกรณ์ท่ายาง          ผู้ชำระบัญชี

กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ 
                          นิคมสหกรณ์ชะอำ               นิคมสหกรณ์ท่ายาง

 แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม  
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ และจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลสวนของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง)
                        ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ครั้งที่ 1)
          กิจกรรม 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสกหรณ์     ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง               กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
          กิจกรรม 2 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับสมบูรณ์)

           กิจกรรม 1 ส่เสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                       กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์     กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   
                                         ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง       กลุ่มตรวจการสหกรณ์     
           กิจกรรม 2 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                       กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                       นิคมสหกรณ์ชะอำ      นิคมสหกรณ์ท่ายาง           ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
           กิจกรรม 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 6 ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 7 ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน
                         กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  icon new1

แผนงานบูรณาการพัฒนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

          

Foot WeAreHope