แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ครั้งที่ 1) (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564) แผนงาน  แผนเงิน
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ฉบับสมบูรณ์)
กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ และจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลสวนของศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง)
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ครั้งที่ 1)
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับสมบูรณ์)  (คู่มือการปฏิบัติงาน)

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร (คู่มือการปฏิบัติงาน)

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (คู่มือการปฏิบัติงาน)

โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรองพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (คู่มือการปฏิบัติงาน)

แผนงานบูรณาการพัฒนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (คู่มือการปฏิบัติงาน)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คู่มือการปฏิบัติงาน)

 

แบบฟอร์ม Action plan ปี 2565 

แบบฟอร์ม Action plan ปี 2565 (เฉพาะโครงการพระราชดำริ)

Foot WeAreHope