334884

            วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมทางไกล(Conference)

เรื่อง“การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ค่านิยม จิตสำนึก และเสริมสร้างจริยธรรมแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และทั้ตั้งหน่วยงาน

Foot WeAreHope