พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมสหกรณ์ 

พระราชกฤษฏีกา

จัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์

ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2500

*******

ภูมิพลอดุลยเดช ป .ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ .ศ . 2500

เป็นปีที่ 12 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า     โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  95   ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2475 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2495 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพุทธศักราช 2485  จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้   ดังต่อไปนี้

                      มาตรา 1   พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า   “ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูป  สหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

                                     พ.ศ. 2500 ”

                      มาตรา 2   พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                      มาตรา 3  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดธนบุรี  พุทธศักราช 2485

                      มาตรา 4 ให้จัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดธนบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราช

                                     กฤษฎีกานี้   ซึ่งคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้อนุมัติไห้สงวนไว้แล้วตามความในมาตรา 20 (4)  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

                      มาตรา 5   ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือนี้               

                      มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์มีอำนาจแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 3 คนเพื่อพิจารณาสอบสวน คัดเลือกบุคคลเข้าครอบครองที่ดินเพื่อเป็นสมาชิกในรูปสหกรณ์

                                    จนกว่าสหกรณ์นั้นจะได้จดทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์แล้ว

                      มาตรา 7  บุคคลที่จะเข้าครอบครองที่ดินเพื่อเป็นสมาชิกในสหกรณ์นิคมกสิกรรมต้อง

                                    (ก)  มีสัญชาติไทย

                                   (ข)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปี

                                   (ค) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ    

                       มาตรา 8  บุคคลที่จะเข้าครอบครองที่ดินเพื่อเป็นสมาชิกในสหกรณ์นิคมเกลือต้อง

                                  (ก)  มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 (ก) (ข) (ค) และ (ฉ)

                                  (ข)  เคยทำนาเกลือมาแล้ว

                                  (ค)  ไม่มีนาเกลือของตนเอง  หรือมีอยู่แล้วเป็นจำนวนเล็กน้อยไม่พอทำกิน

                      มาตรา 9 ให้อธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินมีอำนาจอนุญาตให้สมาชิกในสหกรณ์เข้าครอบครองทำประโยชน์  ในที่ดินตามมาตรา 4 ตามกำลังแห่งครอบครัวของสมาชิกนั้นไม่    เกินรายละ 50 ไร่

                      มาตรา 10 ให้เรียกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปจากสมาชิกซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ในอัตราซึ่งอธิดีกรมสหกรณ์ที่ดินจะได้กำหนดไม่เกินไร่ละ 50 บาท โดยผ่อนชำระเป็นรายปี  ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ และต้องเริ่มต้นชำระงวดแรกอย่างช้าในปีที่ 5  นับแต่ปีที่ได้เข้าเป็นสมาชิก ถ้าปีใด ไม่สามารถชำระได้ภายในกำหนดโดยมีเหตุผลอันสมควรอธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดินจะผ่อนผันให้ชำระในปีถัดไปก็ได้

                      มาตรา  11  เมื่อสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ใดในนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือ   ตามพระราชกฤษฎีกา  นี้  ได้ทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้เข้าครอบครองเต็มเนื้อที่แล้ว และ ได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไปตามความในมาตรา 10  เสร็จสิ้น  ทั้งได้ชำระหนี้ เงินกู้ประเภทระยะเวลายาวซึ่งได้กู้ไปจากสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว สมาชิก  แต่ละคนมีสิทธิขอหนังสือตามความในมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ  พุทธศักราช  2485  จากอธิบดีกรมสหกรณ์ที่ดิน

                      มาตรา  12  พระราชกฤษฎีกานี้ไม่กระทบกระทั่งสิทธิในการครอบครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมกสิกรรมและนิคมเกลือซึ่งได้จดทะเบียนก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้   ใช้บังคับ

                      มาตรา  13  เมื่อสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ใดในนิคมเกลือตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมเกลือใน จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดธนบุรี  พุทธศักราช  2485  ได้ทำประโยชน์ในที่ดินได้ครอบครองเต็มเนื้อที่แล้ว และได้ชำระเงินช่วยทุนที่รัฐบาลได้ลงไป ทั้งได้ชำระหนี้เงินกู้ประเภทระยะเวลายาวซึ่งได้กู้ไปจากสหกรณ์ครบถ้วนแล้ว  ตามความในมาตรา  9  แห่งพระราชกฤษฎีกานั้นแล้วให้มีสิทธิตามมาตรา  11  แห่งพระราชกฤษฎีกานี้

                      มาตรา  14  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

     

                                                                                                ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

                                                                                                  จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม

                                                                                                         นายกรัฐมนตรี

                                                                                               --------------------------------

หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากที่ดินที่จัดตั้งสหกรณ์นิคมเกลือซึ่งกรมสหกรณ์  (เดิม)  ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้น  ตามความในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดธนบุรี  พ.ศ.  2485  มีอาณาเขตติดต่อเป็นผืนเดียวกับที่ดินที่กระทรวงการคลังได้เคยหวงห้ามไว้  บางตอนมีคุณภาพเหมาะสมแก่การกสิกรรม  และบางตอนก็เหมาะสมแก่การทำนาเกลือ  สมควรดำเนินการจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์ขึ้นโดยตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมกสิกรรมและนิคมเกลือในรูปสหกรณ์  ในจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดธนบุรี  และจังหวัดสมุทรปราการ  พ.ศ.  2500 


คัดจากราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  74  ตอนที่  66  วันที่  6  สิงหาคม  2500  หน้า  1200

        Foot WeAreHope