1 ม.ค. 65

ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์

ข้อมูลกลุ่มอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)
ข้อมูลทั่วไป
    iconpdf ที่ตั้งกลุ่มอาชีพ
    iconpdf จำนวนสมาชิก
    icongraph กราฟแสดงจำนวนสมาชิก
ธุรกิจของกลุ่มอาชีพแต่ละประเภท
    iconpdfกลุ่มอาชีพที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
    icongraphกราฟแสดงจำนวนกลุ่มอาชีพที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านตามประเภทสหกรณ์
การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
    iconpdfจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มอาชีพ
    icongraphกราฟแสดงจำนวนสมาชิกที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจของกลุ่มอาชีพ
สินค้าและบริการ
    iconpdfสินค้าและบริการหลักตามประเภทของกลุ่มอาชีพ
    icongraph กราฟแสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักตามประเภทของกลุ่มอาชีพ

           Foot WeAreHope