การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

การออกหนังสืออนุญาต (กสน.3) นิคมสหกรณ์จังหวัด 

นิคม พื้นที่โครงการ(ไร่) พื้นที่จัดสรร(ไร่) พื้นที่จัดสรรไม่ได้(ไร่) ผลการออก กสน.3(ไร่) พิ้นที่คงเหลือ(ไร่)
นิคมสหกรณ์ท่ายาง 36,000  32,788 3,212 32,658 130
นิคมสหกรณ์ชะอำ 33,000  28,385  7,615 26,358  2,027 

Foot WeAreHope