การออกหนังสือแสดงการประโยชน์ (กสน.5) นิคมสหกรณ์จังหวัด

นิคม พื้นที่โครงการ(ไร่) พื้นที่จัดสรร(ไร่) พื้นที่จัดสรรไม่ได้(ไร่) ผลการออก กสน.5(ไร่) พิ้นที่คงเหลือ(ไร่)
นิคมสหกรณ์ท่ายาง  36,000 32,788 3,212 13,468 19,320
นิคมสหกรณ์ชะอำ  33,000 25,385 7,615 11,589  13,796

 

Foot WeAreHope