โครงสร้างนิคมสหกรณ์ชะอำ

 

st.jpg - 21.42 kB

 

อัตรากำลัง

หน่วยงาน

ข้าราชการ

(ราย)

ลูกจ้างประจำ

(ราย)

พนักงานราชการ

(ราย)

พนักงานจ้างเหมาบริการ

(ราย)

รวม

green check นิคมสหกรณ์ชะอำ 3 3 1 4 11

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565