โครงสร้างนิคมสหกรณ์ท่ายาง

 

 

 อัตรากำลัง

 

หน่วยงาน

ข้าราชการ

(ราย)

พนักงาน

จ้างเหมาบริการ

(ราย)

รวม

green check นิคมสหกรณ์ท่ายาง

2

4 6

 ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565