วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นิคมสหกรณ์ชะอำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับช่างรังวัด จาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้ารังวัดที่ดินสมาชิก เพื่อจัดทำระวางแผนที่วงรอบรายแปลงให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ชะอำ ทั้งหมด 9 ราย 9 แปลง