ผู้บริหารระดับสูง 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
          
  new director2564 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2628-5133
 โทรศัพท์มือถือ : 08-5485-5499
 
         
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
          
 
MG Wiwatchai update
 MG Atcha Suwan Nit22
boss Niran Munthida170865
 
 
นายปรีชา พันธุ์วา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2628-5524
โทรศัพท์มือถือ : 08-7939-1699
นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 0-2628-5526
โทรศัพท์มือถือ : 09-0980-4329
นายนิรันดร์ มูลธิดา
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2281-7046
โทรศัพท์มือถือ : 08-6301-0181
 
         
ผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
          
    picnoperson    
    -
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์มือถือ : -
   
         
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
          
    M Tha Phon NaNak    
    นายถาพร ณ นคร
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 0-2282-5468
โทรศัพท์มือถือ : 08-1971-7172
   
          
 
M Tha Phon NaNak
  sakchai 11oct2561
M somsak  
 
 
นายถาพร ณ นคร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการส่วนกลางและ
เขตตรวจราชการที่ 15,16
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 0-2282-5468
โทรศัพท์มือถือ : 08-1971-7172
นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ
 ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 17,18
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2628-5151
โทรศัพท์มือถือ : 08-1174-3712
นายสมศักดิ์ กรีธาธร
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 3,4
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2282-5468
โทรศัพท์มือถือ : 08-9983-9641
 
          
 
M Rot Na Ni
pic khet13 14
 M Prawat 20apr2021
 
 
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 1,7
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์  : 0-2628-5147
โทรศัพท์มือถือ : 08-9870-9984
นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 8,9
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2628-5150
โทรศัพท์มือถือ : 09-5365-1115
นายประวัติ แดงบรรจง
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 10,11,12
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 0-2282-5469
โทรศัพท์มือถือ : 06-3220-7512
 
          
  update Chai KhongKae 10june2564 vip korn boss phaitun  
 

นายชาย คงแก้ว
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 13,14
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2282-0886
โทรศัพท์มือถือ : 09-1776-7685

นางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ 
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 0-2282-0886
โทรศัพท์มือถือ : 06-2605-2006
นายไพฑูรย์ ชนะชู
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 5,6
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 0-2282-0886
โทรศัพท์มือถือ : 08-4193-4686
 
 


 
   
ผู้อำนวยการกอง / สำนัก / กลุ่ม
          
 
M uraii03jan2565 
 M suwannee 12mar2564
banjong 26042021
 
 
นางอุไร ทับเทศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์  : 0-2281-6503
โทรศัพท์มือถือ : 06-1420-4182
นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์  : 0-2281-6735
โทรศัพท์มือถือ : 06-3206-7948
นายบรรจง  ชัยขุนพล
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์  : 0-2282-3210
โทรศัพท์มือถือ : 09-5372-4436
 
   

   
 
picboss secretary
M surapol 21apr2564
 Somnuek Siphadungcharoen 300663
 
 
นายสุรินทร์ วทัญญู
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์  : 0-2282-3210
โทรศัพท์มือถือ : 06-1396-6607
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์
ด้านการเงินและร้านค้า

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2281-0496
โทรศัพท์มือถือ : 08-1839-4629
นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2281-0110
โทรศัพท์มือถือ : 09-6193-6873
 
   

   
 
 M Pakpimon
Boss Supathee Yuwattana06may2565
M arthit 12mar2564
 
 
นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2628-5148
โทรศัพท์มือถือ : 089-668-3157
นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา
เลขานุการกรม
อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์  : 0-2281-0784
โทรศัพท์มือถือ : 06-5953-4750
นายอาทิตย์ สุกเหลือ
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2281-1892
โทรศัพท์มือถือ : 08-1317-0814
 
         
 
Santhan 17oct2561
 picnoperson
 M pratya 21apr2564
 
 
นายสันทาน สีสา
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์
ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2280-1341
โทรศัพท์มือถือ : 08-9214-5892
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์มือถือ : 
นายปรัชญา ดิลกสัตยา
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ : 0-2241-5901
โทรศัพท์มือถือ : 06-3206-7945
 
   

   
 
 goljanard 291064
M surapol 21apr2564
jiroje 29mar2564
 
 
นายโกญจนาท  มายะการ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2914-5412
โทรศัพท์มือถือ : 063-220-7514
นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
รักษาการผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียน
และกฎหมาย

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2282-4286
โทรศัพท์มือถือ : 08-1834-4629
นายจิโรจน์  แช่มวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0-2282-8725
โทรศัพท์มือถือ : 08-1804-5483
   

 
  pic    
  นางครสวรรค์ โภคา
ผู้อำนวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชดำริ

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 0 2281 6698
โทรศัพท์มือถือ : 08-1906-8937
   
 

   
       
       
ผู้เชียวชาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
                                                                                                                                                                                 
   
 pic kanchana002
picnoperson
pic surang  
 
นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ :  02-281-3294
โทรศัพท์มือถือ : 08-1721-1900
ว่าง
 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจข้าวของสหกรณ์
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ : -
โทรศัพท์มือถือ : -
นางสุรางค์ คัยนันท์
 ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์ :  02-281-3117
โทรศัพท์มือถือ : 09-2280-3544
 
          
 
pic rungroj 
Ubonwan Phatthanalap 300663
picnoperson
 
 
นายรุ่งโรจน์  สรวุฒิพิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  02-281-3118
โทรศัพท์มือถือ : 08-9111-2878
นางสาวอุบลวรรณ พัฒนลาภ 
 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  02-281-3293
โทรศัพท์มือถือ : 08-1705-3195
-
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมงานสหกรณ์
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ :  -
โทรศัพท์มือถือ : -
 
 

     
 
picnoperson
 Chanya Jongtun
   
 
 ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบการตรวจการสหกรณ์
อีเมล์ : -
โทรศัพท์ :  02-281-3119
โทรศัพท์มือถือ : -
นางสาวชัญญา จงทัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจโคนมของสหกรณ์
อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ :  02-628-5536
โทรศัพท์มือถือ : 081-911-3225