การขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1) ตลาดนำการผลิต และโครงการสำคัญตามนโยบาย  
2) ผลการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
3) ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจภาคการเกษตรที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม 
4) การแสดงผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา หรืองานกำกับดูแล แก้ไขหรือป้องกันปัญหาของสหกรณ์ในภาคการเกษตร และ/หรือสหกรณ์นอกภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ 
5) สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่ แยกเป็นสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์ภาคการเกษตร และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร  
6) งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในระดับ 1
7) โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรกร   
8) โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์   
9) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
10) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)
11) โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์
12) โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
13) โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

 

     Foot WeAreHope