tab korporshor2\

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1. เรื่อง ยกเลิกข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 
2. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ พ.ศ. 2561
3. เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำเนินงานอื่นของคณะอนุกรรมการ  
4. เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 ประกาศ/ข้อกำหนดของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ ใน (คพช.)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (3 กันยายน 2563) icon new