วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นิคมสหกรณ์ท่ายางและนิคมสหกรณ์ชะอำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ไปศึกษาดูงานนิคมสหกรณ์เชียงคำ จังหวัดพะเยา  ด้านขั้นตอนและการจัดเก็บข้อมูลงานที่ดิน เพื่อเตรียมสิ้นสภาพนิคม