ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

รายละเอียด