ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง ยกเลิกประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียด