ประกาศจังหวัดเพชรบุรี
เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีขายทอดตลาด
-------------------------

            ด้วย จังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีโดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 63 รายการ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่สัม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด