วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สำหรับปี

บัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2565 ร่วมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
            สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้แนะนำชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่ในเรื่องความสำคัญการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิก หน้าที่ของคณะกรรมการในการบริหารงานสหกรณ์
            ผลการดำเนินงานปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์มีกำไรสุทธิประจำปี 26,355,893.53 บาท สินทรัพย์ทั้งสิ้น 2,028,939,496.62 บาท ทุนของสหกรณ์ 530,438,141.45 บาท ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้สมาชิก ร้อยละ 4 เงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนธุรกิจ