วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. เพชรบุรี จำกัด ร่วมด้วย

นางสาวสุมนัส อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนายไกรวุฒิ ฐิติเมฆินทร์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจงในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิก ความสำคัญของการประชุมใหญ่ และแนะนำสหกรณ์ในเรื่องการติดตามลูกหนี้การค้าให้ชำระตามกำหนด การเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ การขับเคลื่อนธุรกิจรวบรวม ซึ่งในปีบัญชี 31 มีนาคม 2565 สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 41,243,780.41 บาท
2. กำไรสุทธิ จำนวน 1,639,723.97 บาท
3. จ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4
4. จ่ายเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 0.38