วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาคัดเลือก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด โดยมีสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 4 สหกรณ์ คือ
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรเขาย้อย จำกัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำกัด
4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จำกัด