วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมท่ายาง จำกัด สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่

31 มีนาคม 2565 ร่วมด้วยนายสายันต์ สนใจ ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายาง สหกรณ์มีผลการดำเนินงานประจำปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2565
1. สหกรณ์มีทุนดำเนินงาน จำนวน 185,535,839.33 บาท
2. มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 185,535,839.33 บาท
3. มีกำไรสุทธิ ประจำปี จำนวน 3,231,630.48 บาท ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ จ่ายปันผลตามหุ้นให้สมาชิก ร้อยละ 4 เงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่วนธุรกิจ ร้อยละ 7