วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมต้อนรับ

พร้อมด้วย นายสมบัติ อยู่สุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนายสมเกียรติ์ เปล่งแสง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ รวมทั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ได้พิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 2 สหกรณ์ 4 สัญญา ดังนี้
            1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทรงธรรม จำกัด (โครงการปกติ) วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก
            2. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (โครงการปกติ) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรวบรวมน้ำนมดิบ
            3. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (โครงการปกติ) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนการแปรรูปน้ำนมดิบเพื่อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
            4. สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด (โครงการปกติ) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนการแปรรูปอาหารสัตว์ โดยประธานฯ ได้เน้นย้ำให้สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ ใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์