ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

รายละเอียด