วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นางวิจิตรา จันทร์จวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายสมหมาย โพโคก นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด

ณ สนง.สหกรณ์ฯ
ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการในเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์โดยขอให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การรวมคน รวมทุน ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมใช้บริการธุรกิจของสหกรณ์ โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักและวิธีการสหกรณ์