สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565