วันที่ 12 กันยายน 2565 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี จำกัด

โครงการดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหารการจัดการของกลุ่มเกษตรกรให้สามารถดำเนินงานด้านต่างๆได้ มีบรรยายหัวข้อ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล จากผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในของกลุ่มเกษตรกร และความรู้เกี่ยวกับการยกระดับชั้นของกลุ่มเกษตรกร จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการกลางฯ ระดับจังหวัด ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมที่กำกับดูแล รวมทั้งสิ้น 21 คน