วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน

สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด โดยมี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะทำงานฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ของคณะทำงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งทบทวนคำสั่งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จังหวัดเพชรบุรี ให้มีความครอบคลุมทุกพื้นที่เป้าหมาย