แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบลงทุน)
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบลงทุน)

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ 
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร 

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร  icon new1

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  icon new1

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  icon new1

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  icon new1
กิจกรรมรอง 1. การสนับสนุนการทำการเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้
                2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์
            
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  

แบบฟอร์ม Action plan ปี 2566
แบบฟอร์ม Action plan ปี 2566 (เฉพาะโครงการพระราชดำริ)

 

 

Foot WeAreHope