ActionPlan

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รายการบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (งบลงทุน)
                            นิคมสหกรณ์ชะอำ
กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (งบลงทุน)
                             ฝ่ายบริหารทั่วไป

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ icon new1 
 
                        ฝ่ายบริหารทั่วไป            กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์       กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
                                                            กลุ่มตรวจการสหกรณ์                          ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง      
                        กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2          กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3         กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4            กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
                                                            นิคมสหกรณ์ชะอำ               นิคมสหกรณ์ท่ายาง            ผู้ชำระบัญชี

 
กิจกรรมรอง ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินพื้นที่นิคมสหกรณ์ icon new1
                            นิคมสหกรณ์ชะอำ             นิคมสหกรณ์ท่ายาง

 แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ icon new1
           กิจกรรม 1 ส่เสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                      กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์     กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   
                      กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง            
           กิจกรรม 2 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                      กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                      นิคมสหกรณ์ชะอำ      นิคมสหกรณ์ท่ายาง          ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
           กิจกรรม 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
           กิจกรรม 6 ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์
กิจกรรมหลัก แก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ icon new1
                        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
โครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ/กลุ่มเกษตรกร icon new1
                        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร  
                          กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
กิจกรรมรอง พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
                        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง 1. การสนับสนุนการทำการเกษตรปลอดภัยสำหรับสินค้าผักและผลไม้
                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                2. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภัยในสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์
                         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
                

แผนงานบูรณาการพัฒนาการและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล  icon new1                    
                        กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

 

 

 

 

Foot WeAreHope