วันที่ 29 กันยายน 2565 นายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ร่วมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อรับทราบนโยบาย รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
            โอกาสนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบโล่รางวัลแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้
            1. รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับคุณภาพดีมาก อันดับที่ 2 ของประเทศ
            2. รางวัลต้นแบบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (งานส่งเสริมสหกรณ์) ประจำปี 2565 ระดับชมเชย นำเสนอ Value chain แผนแม่บทฯ ประเด็นการเกษตร แผนแม่บทย่อย : 3.2 เกษตรปลอดภัย (การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์สู่มาตรฐาน GAP ผักและผลไม้)
            3. รางวัลหน่วยงานเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงาน ระดับคัดเลือก ประจำปี 2565 (นิคมสหกรณ์ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี)