ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565)

รายละเอียด

Foot WeAreHope